Kişisel Verilerin Korunması

TURKSPORT SPOR ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

 1. a)     Veri Sorumlusu

TURKSPORT SPOR ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. olarak (Bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır.) Şirketimizin gerçek kişi tedarikçisi veya tüzel kişi tedarikçimizin temsilcisi olmanız sebebiyle Şirketimize bildirdiğiniz/bildireceğiniz kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) ve ilgili sair mevzuat kapsamında, veri sorumlusu sıfatı ile işlediğimizi tarafınıza bildiriyoruz. 

 1. b)     İşlenen Kişisel Veri Kategorileri

KVKK ve ilgili sair mevzuata uygun olarak işbu Tedarikçi Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler kapsamında gerçek kişi tedarikçi ve tüzel kişi tedarikçilerimizin kimlik, iletişim, müşteri işlem, hukuki işlem ve finansal bilgileri işlenmektedir.

 

 1. c) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel verileriniz,

 • Teklif ve/veya hizmet alımının gerçekleştirilebilmesi için gerekli iletişim bilgilerinin elde edilmesi,
 • Ürün ve hizmet temini için sizinle iletişime geçilmesi,
 • Karşılıklı sözleşmesel ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesinin takibi,
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
 • Finans ve/veya muhasebe işlerinin yürütülmesi,
 • Şirket’in kullandığı çevrimiçi yazılım sistemleri üzerinde kaydınızın oluşturulması,

amaçlarıyla KVKK’nın 5 (2) maddesinde belirtilen “c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebepleri dâhilinde işlenecektir.

 1. d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, bu metnin (c) fıkrasında belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi için KVKK’nın 5 (2) maddesinde düzenlenen hukuki sebeplere dayanarak, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle gerçek kişi tedarikçi veya tüzel kişi tedarikçilerin temsilcisi tarafından sözlü, yazılı veya elektronik ortamda iletilmesi yoluyla elde edilmektedir.

 

 1. e) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla Kimlere Aktarılacağı

 

Kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlar ile KVKK’nın 8 (2) (a) maddeleri uyarınca ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın aktarılacaktır:

 • Ürün ve hizmetlere dair ücretlerin tahsilatı kapsamında finans ve/veya muhasebe işlerinin yürütülmesi amacıyla, gerekmesi halinde noter, icra daireleri ve/veya mahkemeler ile sınırlı olmamak üzere yetkili kurum ve kuruluşlar ile paylaşılabilecektir.
 • Hukuki süreçlerin takip edilebilmesi amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlar ile gerektiği kadar paylaşılabilecektir.
 1. f)   KVKK’nın 11. Maddesi Kapsamındaki Haklarınız

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında, ilgili kişi olarak haklarınız bulunmakta olup bu haklarınız ile ilgili taleplerinizi tercihen web sitemizde yer alan İlgili Kişi Başvuru Formu’’nda belirtilen bütün bilgileri doldurmak suretiyle KVKK’nın 11. maddesi ile 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince,

 •   “Osmaniye Mahallesi Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı Marmara Forum Sitesi A. Bl. Ap. N.3/Z099Bakırköy-İstanbul” adresindeki merkez ofisimize bizzat gelerek,
 •         kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile,
 •   (varsa) tarafınızca daha önce Şirkete bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kisiselverilerim@decathlon.com adresine elektronik posta göndererek

veya gelecekte Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.

 1. g)     Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

Şirket, kişisel verilerin işleme amacının ortadan kalkması, Kanunlar ve ilgili sair mevzuat kapsamında belirlenen zorunlu saklama sürelerinin dolmasıyla birlikte kişisel verileri siler, yok eder veya anonim hale getirir.

 1. h)     Değişiklik ve Güncellemeler

İş bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamında hazırlanmıştır. İlgili yasal mevzuat ve/veya Şirket’in kişisel veri işleme amaç ve politikalarında meydana gelecek değişiklikler doğrultusunda bahse konu aydınlatma metninde gerekli değişiklikler yapılabilir.